1e Willie Koudenburg     3 gewonnen partijen + 28 punten

2e Arjan van Huffelen  3 gewonnen partijen +   9 punten

 

3e Lyda Ras                   2 gewonnen partijen + 16 punten

4e Asmara Leatemia      2 gewonnen partijen  + 14 punten

5e Gerda van Tongeren  2 gewonnen partijen  + 11 punten

6e Erwin de Graauw       2 gewonnen partijen  + 8 punten

7e Elly Dijkhof              2 gewonnen partijen  + 7 punten

8e Ron Ras                     2 gewonnen partijen  + 7 punten

9e Willem Kloezeman     2 gewonnen partijen  + 3 punten

10e Jan Breet                2 gewonnen partijen  + 3 punten

11e Wander Wit             2 gewonnen partijen  + 3 punten

12e Piet Dijkstra           2 gewonnen partijen  + 2 punten

13e Janny Wesselink     2 gewonnen partijen  - 4 punten

 

14e Paul Bornebroek      1 gewonnen partij + 3 punten

15e Bertha Berghorst    1 gewonnen partij - 3 punten

16e Anton van den Beld  1 gewonnen partij - 3 punten

17e Mar van der Knaap   1 gewonnen partij - 4 punten

18e Jan Visser               1 gewonnen partij - 6 punten

19e Wim Kanselaar        1 gewonnen partij - 11 punten

20e Tini van Lohuizen    1 gewonnen partij - 17 punten

 

21e Ellie van Huffelen      0 gewonnen partijen - 12 punten

22e Petra van de Meulen  0 gewonnen partijen - 18 punten

23e Jan Golsteijn            0 gewonnen partijen - 23 punten

24e Berend Sleijster      0 gewonnen partijen - 23 punten